Oddział przedszkolny

Pływalnia kryta
basen zamknięty
od  9.01.2018 r do odwołania

Wejście ogólnodostępne
Poniedziałek
1800- 1845 (dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Wtorek
2000 -  2045 (dla dorosłych)
Środa
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045 (dla dorosłych)
Czwartek
2000-  2045(dla dorosłych)
Piątek
1800- 1845(dzieci i dorośli)
2000-  2045(dla dorosłych)
Sobota
700- 745dla dorosłych)
Bilet ulgowy- 6 zł,
Bilet normalny- 9 zł

Licznik odwiedzin
Dzisiaj135
Wizyt w miesiącu6000
Wszystkie321746

Dowozy

Autobusy

 

TRASY AUTOBUSÓW SZKOLNYCH

Dzieci do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej dowożone są na trzech trasach.

Dowóz do szkoły

- odjazd autobusów z każdej trasy odbywa się z Dworca Głównego w Łęcznej o godz. 645

Odwóz ze szkoły

- odjazd autobusów z każdej trasy odbywa się spod Szkoły (ul. Szkolna 53) o godz. 1315

TRASA I

Łęczna – Trębaczów – Zofijówka - Nowogród – Osiedle Kolonia Trębaczów

 

TRASA II

- Łęczna – Podzamcze – Stara Wieś Kolonia – Stara Wieś – Stasin – Gorzelnia – Stara Wieś

 

TRASA III

- Łęczna – Podzamcze (dinozaury) – Karolin – Witaniów – Kolonia Podzamcze – Podzamcze

 

PRZEWOŹNIK

W roku kalendarzowego 2014 za dowozy dzieci do szkoły,

jak i opiekę nad uczniami podczas dowozu i odwozu odpowiedzialna jest firma:

GÓRNIK TRANSPORT SP Z O. O.

Z SIEDZIBĄ W BOGDANCE (KRS: 0000030406)

21-013 Bogdanka.

Skargi i wnioski prosimy kierować pisemnie na adres firmy lub telefonicznie

u dyspozytora (81)4625227.

 

Regulamin

Regulamin dowozu i odwozu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łęcznej

Jeżeli droga dziecka z domu do szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, przekracza:

 • 3km – w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych,
 • 4 km - w przypadku uczniów klas V – VI szkół podstawowych i gimnazjów,

gmina ma obowiązek  zapewnić tym uczniom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do  oraz ze szkoły ( art. 17 ust.3 ustawy z dn. 7 września1991 r. o systemie oświaty – Dz. U. z 2004 r. nr 265, poz. 2572 z późn. zm.)

1. Zadania szkoły:

 • Racjonalne opracowanie harmonogramu dowozu z uwzględnieniem rozkładu zajęć szkolnych.
 • Ustalenie, przez osobę koordynującą dowozy, przystanków na poszczególnych trasach w porozumieniu z dyrekcją szkoły, rodzicami i przewoźnikiem.
 • Przekazanie opiekunowi imiennych wykazów uczniów dowożonych na poszczególnych trasach wraz z numerami kontaktowymi do rodziców/opiekunów prawnych i ich bieżące aktualizowanie.
 • Informowanie przewoźnika o zmianach godzin dowozu.

2. Zadania opiekuna:

 • Podejmowanie decyzji wspólnie z przewoźnikiem co do dalszego postępowania w przypadku awarii autobusu lub zmiany trasy z powodu warunków atmosferycznych.
 • Sprawowanie opieki nad uczniami w przypadku awarii autobusu do czasu zapewnienia pojazdu zastępczego.
 • W przypadku okoliczności uniemożliwiających dowóz dzieci do miejsca zamieszkania /np. warunki atmosferyczne/ nawiązanie kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu uzgodnienia dalszego postępowania.
 • W przypadku braku możliwości nawiązania kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi poinformowanie o sytuacji dyrektora placówki,  odwiezienie dzieci do budynku szkoły i przekazanie pod opiekę nauczycielowi świetlicy.
 • Informowanie na bieżąco dyrektora placówki o nieprawidłowym zachowaniu się dzieci.

DOWÓZ

 1. 1. Zadania opiekuna:
 • Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wsiadania do autobusu (podczas dowozu rano do czasu przyjazdu autobusu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice).
 • Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie jazdy.
  • Sprawowanie opieki nad uczniami w trakcie wysiadania uczniów po dojeździe do szkoły i wprowadzenie do budynku szkoły.
  • Doprowadzenie dzieci z klas 0 do budynku szkolnego przy ul. Staszica 17.
 1. 2. Zadania szkoły:
 • Przejęcie opieki nad uczniami z chwilą ich przybycia do budynków szkolnych /Szkolna 53 i Staszica 17/.

 

ODWÓZ

1.Zadania szkoły:

 • 15 minut przed odjazdem wyprowadzenie uczniów do szatni szkolnych klas I i II oraz  klas III, IV, V i VI i przekazanie opiekunowi dowozu.
 • Uczniowie dojeżdżający z klas IV-VI kończący zajęcia lekcyjne o godz. 1300 zgłaszają się bezpośrednio do opiekuna dowozów.

2. Zadania opiekuna:

 • przejęcie grupy uczniów od nauczyciela sprawującego nadzór w szkole i wprowadzenie dzieci do autobusu ( po zakończeniu manewrowania przez autobus – autobus musi być skierowany w kierunku jazdy przed wejściem dzieci),
 • zapewnienie bezpieczeństwa dzieci w czasie drogi,
 • przekazanie uczniów klas I-III pod opiekę osoby odbierającej dziecko z przystanku,
 • każdorazowe przeprowadzanie dzieci na drugą stronę ulicy – od tej chwili za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

3. Przebieg dowozu.

Dzieci oczekują na przystankach do czasu przyjazdu autobusu ( za ich bezpieczeństwo odpowiadają rodzice). Po przyjeździe autobusu  na przystanek dzieci wsiadają do środka i od tego momentu opiekun przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.

Po przyjeździe na teren szkoły opiekun wprowadza dzieci do budynku szkolnego ( z tym momentem szkoła przejmuje pełną odpowiedzialność za uczniów).

4. Przebieg odwozu

 

Uczniowie objęci odwozem  kończący  zajęcia  lekcyjne do godziny 1155 zbierają się w wyznaczonych salach świetlicy szkolnej. Na 15 minut przed odjazdem autobusów nauczyciel świetlicy wyprowadza uczniów wg ustalonych zasad i oddaje grupę pod nadzór opiekuna dowozu, który przyjmuję opiekę nad uczniami ( z tym momentem przejmuje pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci ) i wprowadza grupę do autobusu. Uczniowie kończący zajęcia lekcyjne o godz. 1300 zgłaszają się bezpośrednio do opiekuna dowozów, który ma obowiązek sprawdzić ich  listę obecności.

Po dojechaniu do kolejnych przystanków, jeżeli są uczniowie, którzy muszą przejść na drugą stronę ulicy, opiekun przeprowadza dzieci. Od tego momentu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice.

5. Prawa i obowiązki ucznia objętego dowozem do oraz odwozem ze szkoły

 

Uczeń ma prawo do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa w czasie wsiadania do autobusu,
 • zapewnia bezpieczeństwa w czasie jazdy,
 • zapewnia bezpieczeństwa w czasie wysiadania  z autobusu,
 • przeprowadzenia przez ulicę ( jezdnię ) – dotyczy tylko odwozu,
 • opieki w czasie oczekiwania na odwóz i dojścia ze szkoły do autobusu.

Uczeń ma obowiązek:

 • bezwzględnie wykonywać wszystkie polecenia:

-osoby sprawującej opiekę w czasie dowozu, nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz

 • przebywać w miejscu wyznaczonym przez nauczyciela w czasie oczekiwania na odwóz;
 • w czasie jazdy zachowywać się zgodnie z regulaminem jazdy autokarem.

Kategorycznie zabrania się:

 • oddalania się grupy bez zgody nauczyciela/ opiekuna dowozu
 • podchodzenia do autobusu do czasu wyrażenia zgody na wejście lub wyjście przez osobę sprawującą opiekę w czasie odwozu.

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

ZASADY ODWOZU I DOWOZU UCZNIÓW

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2

 1. Autobus szkolny przywozi i odwozi uczniów z miejsca do tego wyznaczonego oraz przystanków wcześniej wyznaczonych.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów w autobusie szkolnym odpowiedzialny jest opiekun.
 3. Za stan techniczny pojazdu i przestrzeganie rozkładu jazdy odpowiedzialny jest kierowca autobusu.
 4. Uczniowie wsiadają do autobusu na przystankach w ustalonym porządku od najmłodszych do najstarszych.
 5. Po zajęciu miejsca uczeń ma obowiązek zdjąć plecak (tornister) i ustawić go pod siedzeniem.
 6. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność, bezpieczną odległość uczniów od drzwi i ich zamknięcie.
 7. Opiekun zajmuje miejsce w autobusie, tak aby widział zachowanie uczniów podczas jazdy i daje kierowcy sygnał do rozpoczęcia jazdy.
 8. Uczniów w autobusie obowiązuje pełna kultura osobista.  Nie wolno głośno rozmawiać, krzyczeć, przepychać się, zmieniać zajmowanego miejsca podczas jazdy, chodzić w czasie jazdy, śmiecić, obowiązuje kultura słowa.
 9. Uczniowie wsiadają i wysiadają na przystankach zawsze przy prawej krawędzi jezdni i czekają po wyjściu z autobusu w odległości 1 m od pojazdu na odjazd autobusu.
 10. Uczniowie, którzy zmuszeni są przejść na drugą stronę jezdni robią to pod opieką opiekuna z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

11.  Uczniowie przestrzegają ustalonych zasad.

 1. Za uszkodzenia wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice dzieci i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
 2. Uczniowie i rodzice z rozkładem jazdy autobusu szkolnego zostają zapoznani na początku roku szkolnego, ewentualne zmiany będą podawane do wiadomości uczniom i rodzicom.
 3. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń ponosi konsekwencje zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym regulaminem dotyczącym kryteriów oceny z zachowania.
 4. W przypadku podróży ucznia objętego dowozem do i ze szkoły pieszo lub innym środkiem lokomocji szkoła/ gmina nie ponosi odpowiedzialności za jego bezpieczeństwo w czasie podróż.

 

 

 

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

 
Sukcesy szkoły

Obiady szkolne
WPŁATY  ZA OBIADY TYLKO PRZELEWEM !!!
wpłaty w PKO BP Oddział nr 1 ul. Szkolna 6
BEZ PROWIZJI.
Wpłaty tylko od 1.01.2018r. !!

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PŁATNOŚCI ZA OBIADY

OBIADY  STYCZEŃ
uczeń - 57zł
pracownik - 134,90 zł

Edukacja ekologiczna

Szkoła korzysta ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na realizację zadań

z zakresu edukacji ekologicznej

i urządzania terenów zieleni